Loading...

لیست مقررات سامانهتورهای طبیعت گردی داخل کشور
پولشویی در صورت این که محرز شود که یک فرد در فعالیت های مرتبط با سامانه مرتکب پولشویی گشته حساب آن فرد مسدود خواهد شد و مراتب به مراجع ذیربط اطلاع داده خواهد شد
تورهای ورزشی داخل کشور
یک فرد با چندین حساب کاربری در صورت این که محرز شود که یک فرد با چندین حساب کاربری در حال فعالیت است تمامی حساب های آن فرد مسدود خواهد شد